Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Levenswonder bvba diensten verleent aan afnemer inzake opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als 'in company'.

Inschrijving voor cursussen
Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post of e-mail. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bevestiging
Levenswonder bvba zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.

Betaling
Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Levenswonder bvba kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

Annulering cursus of training
Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de (eerste) cursusdag. Levenswonder bvba brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten in rekening. Ingeval van annulering zal Levenswonder bvba reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (dus binnen 3 weken voor de (eerste) cursusdag) annuleert, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer Levenswonder bvba hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Annulering enkelvoudige coaching sessie
Bij annuleren van een enkelvoudige sessie binnen de 48u voor de afspraak, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd van de sessie. De afnemer mag een vervanger sturen mits afnemer Levenswonder bvba hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Afgelasting, wijziging of verzetten door Levenswonder bvba
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Levenswonder bvba zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt Levenswonder bvba zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen. In dergelijke gevallen brengt Levenswonder bvba de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt Levenswonder bvba de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid
Levenswonder bvba spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. Levenswonder bvba is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door Levenswonder bvba, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege Levenswonder bvba te werk zijn gesteld of van wier diensten door Levenswonder bvba gebruik is gemaakt.

Auteursrecht
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Levenswonder bvba of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Levenswonder bvba mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Klachten
Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

In company cursussen
Afspraken over 'in company' cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of Levenswonder bvba door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.